Idagaardfondens vedtægter:

 

1. NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

1.1 I henhold til vort testamente af 1929 stillede vi frøavler Jens Hvidbjerg og hustru af Gimsing de i disse vedtægters paragraf 8 anførte værdier til rådighed for en virksomhed, der under navnet  Idagaardfonden”.

1.2 Fondens formål er endvidere at yde støtte til de truede grænsesogne og til de sogne, hvortil min hustru og jeg har haft tilknytning fra vor barndom, Høve pr. Dalmose og Lem pr. Skive samt Holste-bro-,  Struer- og Slagelse kommuner.

1.3 Fondens formål er desuden efter bestyrelsens frie skøn at uddele gaver til landbrugsforskning, herunder især planteforskning og uddannelse eller hermed beslægtede formål.

1.4 Fondens hjemsted er Holstebro Kommune.

 

2. LEDELSE / BESTYRELSE

2.1 Fondens bestyrelse består af mindst 3 og højest 7 medlemmer.

2.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer

2.2.1 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 3 år. Derefter er årligt 1 medlem på valg. Genudpegning kan finde sted. Genudpegning kræver tilslutning fra 2/3-deles flertal blandt de øvrige medlemmer af fondsbestyrelsen. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

2.2.2 Nyvalg at bestyrelsesmedlemmer sker ved flertalsbeslutning blandt fondsbestyrelsens medlemmer, idet det dog kræves, at 2/3-dele at medlemmerne stemmer for nyvalget. Stemmer kan afgives ved fuldmagt. Kan der ikke opnås tilstrækkelig stemmeflerhed til nyvalg af fondsbestyrelsen, bortfalder forslaget, så længe fondsbestyrelsen udgør 3 personer. Er dette ikke tilfældet, vil de på mødet rejste forslag være at indsende til fondsmyndigheden, som herefter træffer endelig afgørelse om nyvalg.

2.2.3 Forslag til nyvalg til bestyrelsen i Fonden sker ved 2/3-dels flertal blandt medlemmerne af fondsbestyrelsen. Kan der ikke opnås 2/3-dets stemmeflertal, vil de på fondsbestyrelsesmødet fremkomne forslag ligeledes være at indsende til fondsmyndigheden, som herefter træffer bestemmelse om forslag til nyvalg til bestyrelsen i Fonden. Ønsker fondsmyndigheden ikke at træffe afgørelse i henhold til nærværende bestemmelse træffes afgørelse af en uvildig opmand udpeget af den administrerende dommer i Holstebro Byret.

2.2.4 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der lægges vægt på, at kandidaterne har bred samfundsmæssig indsigt i form al såvel kendskab til det praktiske forretningsliv som sociale, etiske og kulturelle  forhold.

2.2.5 Stifterne forbeholder sig dog ret til, at være med i ledelsen, så længe vi måtte ønske det, den samme ret forbeholder vi vor datter Karen Hvidbjerg.

2.3 Bestyrelsens vederlag

2.3.1 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

 

3. BESLUTNINGER I BESTYRELSESMØDER

3.1 Bestyrelsen tager bestemmelse i samtlige Fondens anliggender, derunder anbringelse af Fondens midler, salg og køb. Beslutningerne afgøres ved stemmeflerhed, jf. dog salg af fast ejendom. Står stemmerne  lige er formandens stemme afgørende.

3.2 Formanden indvarsler til møde, når han finder anledning hertil eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

3.3 Over forhandlingerne føres en protokol. Bestyrelsen deler arbejdet imellem sig og kan antage medhjælp til kasserer- og sekretærposterne.

3.4 Fonden forpligtes ved underskrift af formanden og næstformanden samt ved salg og køb af fast ejendom af hele bestyrelsen.

 

4. ÅRSMØDE

4.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 30.11, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

4.2 Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

4.3 Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

 1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden
 2. Godkendelse af fondens årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg al nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning.
 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt

 

5. ÅRSRAPPORT

5.1 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

5.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

5.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

 

6. REGNSKABSÅRET

6.1 Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

6.2 Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

7. OPLØSNING AF FONDEN

7.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver enstemmighed. En opløsning af fonden forudsætter tillige samtykke fra Fondsmyndigheden.

7.2 I tilfælde af opløsning af fonden anmodes Region Midtjylland (tidligere Ringkøbing Amt) om at overtage administrationen af, at fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter (formål).

7.3 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle, eller til stifterens børn.

7.4 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af Fondsmyndigheden.

 

8. VÆRDIER

8.1 Der tillægger Idagaardfonden følgende værdier:

 1. Idagaard, Skt. Peders Landsogn, matr.nr. 1 aa, 1 ag, 1 cb, 4 a, 4 b og 4 c Antvorskov Hovedgård med tilliggende ca. 245 tdr. land, 100 tdr. land skov, bygninger, besætning og løsøre med undtagelse af indbo i hovedbygningen, pantsat med 1. prioritet i stifternes kreditforening for et lån oprindeligt 239.000 kr. nu nedbragt til 219.911,14 kr. uden at dette fremgår af tingbogen
 2. De ubehæftede matr.nr. 1 ae, 6 by af Antvorskov Hovedgård, ca. 53 tdr. land, beliggende ind mod Slagelse bys jorder.
 3. Overskuddet af Idagaard for 1937/38 10.613 kr. og af overskuddet for året 1936/37 et beløb stort 10.000 kr.

 

9. FONDENS GRUNDKAPITAL

9.1 Fondens grundkapital udgør 300.000 kr., der er fuldt indbetalt.

 

10. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

10.1 Ændringer af fondens vedtægter kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt samtykke fra Fondsmyndigheden.

 

11. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

11.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven, og efter at administrationsomkostninger, herunder honorarer til fondens bestyrelsesmedlemmer, er afholdt, samt efter rime-lig konsolidering af fonden – kan efter bestyrelsens nærmere beslutning anvendes således:

  1. Primært til reetablering af fondens grundkapital, såfremt denne er blevet mindre end den til en-hver tid fastsatte grundkapital i fonden, i det omfang reetablering ikke sker ved overførsel fra di-spositionskontoen.
  2. Henlæggelse til fondens grundkapital til forøgelse af denne.
  3. Udbetaling til opfyldelse af fondens formål, jf. 5.
  4. Henlæggelse til en dispositionskonto, som efter bestyrelsens beslutning senere kan henlægges til grundkapitalen, eller anvendes til reetablering af lidte tab på grundkapitalen eller på et senere tidspunkt anvendes til udbetaling til opfyldelse af fondens formål.

11.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver. Der må dog i intet tilfælde anvendes over halvdelen af årets indtægter til landbrugsforskning. Resterende disponible beløb overføres til det efterfølgende regnskabsår.